Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of Norwegian Technical Industrial Research Institutes : principal report

De 14 teknisk-industrielle forskningsinstituttene som får basisbevilgning gjennom Norges forskningsråd ble evaluert av et internasjonalt ekspertutvalg i 2015 og 2016. Evalueringsrapporten konkluderer med at disse instituttene er viktige for verdiskapningen i Norge, men at de bør bli enda bedre til å bidra til innovasjon. Forskningsrådet bør premiere innovasjon og omstilling i instituttene slik at forskningen deres kan støtte raskere omstilling i industrien. Utvalget anbefaler at regjeringen og Forskningsrådet gjennom sine policyer og finansieringsverktøy oppmuntrer til en hensiktsmessig rolle- og ansvarsfordeling mellom universitetene og de teknisk-industrielle instituttene. Utvalget slår også fast at denne instituttgruppen er viktig for den norske deltakelsen i internasjonalt forskningssamarbeid, og at regjeringen og Forskningsrådet må fortsette å støtte slikt samarbeid, f. eks. gjennom Stim-EU-ordningen. Samtidig mener utvalget at flere av instituttene mangler en klar strategi for internasjonalt engasjement, bl. a. for å trekke norsk næringsliv med i internasjonale nettverk.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-17 01:02:10.488823
MODIFIED 2017-02-17 01:02:11.742529
CREATED 2017-02-17 01:02:10.488823
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)