Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluation of the Norwegian Long Distance Transport Model (NTM5) : Main report

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Møreforsking Molde AS (MFM) har evaluert NTM5 på oppdrag fra NTP-transportanalyser. Evalueringen er delvis gjennomført ved å kjøre modellen med historiske inputdata som grovt sett representerer årstallene 1998, 2001 og 2004. Resultatene er sammenlignet med det vi har av informasjon om de lange reisene fra andre datakilder (Reisevaneundersøkelse (RVU) 1998, RVU 2001, RVU på fly i 1998 og 2003, trafikktellinger for biltrafikk og togreiser over snitt, statistikk for passasjervolumer på flyplasser, med mer). Med utgangspunkt i disse datakildene har vi bl. a. kunnet danne oss et bilde av modellens treffsikkerhet når det gjelder trafikk over snitt, geografisk fordeling av reiser totalt og etter transportmåte, avstandsfordelingen for reisene og når det gjelder flypassasjerer på lufthavner. Den andre delen av evalueringen har bestått i å beregne elastisiteter (nasjonale, i korridorer, mellom regioner) med NTM5 og sammenligne disse mot elastisiteter beregnet med tilsvarende modeller i andre land, elastisiteter fra andre studier (norske og internasjonale) og med annen metodikk (tidsserier). Evalueringen er altså todelt, hvor den ene delen ser på modellens evne til å reprodusere kjente situasjoner, og den andre delen ser på hvordan modellen fungerer i forhold til effekter av tiltak.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 639.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-08 13:06:48.843374
MODIFIED 2014-08-14 11:45:27.911836+00:00
CREATED 2012-12-08 13:06:48.843374
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)