Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av arbeidet med ulykkesanalysegrupper i Statens vegvesen

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Ulykkesanalysegruppene i Statens vegvesen ble opprettet 1. 1. 2005, etter en forutgående prøveperiode i 2000/2001. Ordningen innebærer at alle dødsulykker i trafikken granskes av en tverrfaglig gruppe på regionnivå. Hovedformålet er å få avdekket hvilke forhold som har vært medvirkende til ulykkene og til skadeomfanget, for derigjennom å komme frem til effektive forebyggende tiltak.

Vegdirektoratet har gitt SINTEF i oppdrag å evaluere ordningen med ulykkesanalysegrupper, etter at den har eksistert i snart 3 år. Denne rapporten redegjør for resultatet av evalueringen. Hovedkonklusjonen er at ulykkesanalysearbeidet har kommet godt i gang, og at det gjøres mye godt arbeid både i distriktene og på regionnivå. Resultatene bør kunne være til stor nytte i trafikksikkerhetsarbeidet.

På grunnlag av de funn som er gjort har vi kommet med en del anbefalinger for det videre arbeid.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-08 13:07:08.842023
MODIFIED 2014-08-14 11:45:28.329634+00:00
CREATED 2012-12-08 13:07:08.842023
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)