Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av forsøk med kommunale arbeidsmarkedstiltak : pilotstudie av forsøkene i Bydel Sagene og Bydel Gamle Oslo

Rapporten tilhører rapportseriene Arbeidsrapport.

Rapporten tar sikte på å belyse to spørsmål. For det første i hvilken grad forsøket har gitt et bedre og mer helhetlig tilbud til målgruppen. Den andre problemstillingen er om forsøksvirksomheten har vært i tråd med retningslinjene og målene i arbeidsmarkedspolitikken. Det første spørsmålet er vurdert i forhold til følgene forhold: a) omfanget av virksomheten, b) innholdet i tilbudet, c) forsøkenes samarbeid med andre hjelpeinstanser, og d) relevansen for den aktuelle målgruppen. En hovedkonklusjon er at forsøkene langt på vei lever opp til det som må forventes både i forhold til omfang, innhold i tilbudet og relevansen for de aktuelle målgruppene. Pilotstudien klargjør ikke om de positive sidene som trekkes frem i forsøket, kan føres tilbake til endringer i vedtaksmyndigheten eller om det skyldes andre forhold, eksempelvis svært god ressurstilgang. Innretningen gir sterk prioritering av en bestemt del av sosialhjelpsmottakerne. Erfaringene fra forsøkene og pilotstudien er ikke tilstrekkelig til å vite om man samlet har nådd flere på bedre måte. Det kan stilles spørsmål om det er hensiktsmessig med en avgrensning avmålgruppen etter ytelse (sosialhjelp som hovedinntekt) fremfor avgrensning etter behov. Når det gjelder tiltaksbruk, er det videre klart at forsøkene avviker fra gjeldende prinsipper for den statlige arbeidsmarkedspolitikken, hvor tiltakstilbud først gis noe ut i ledighetsperioden etter vurdering av den enkeltes individuelle behov, og ikke alene på grunnlag av ytelse eller tilhørighet til en bestemt målgruppe.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:36.926031
MODIFIED 2016-08-12 06:00:42.357949+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:36.926031
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)