Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av friteksttavler i Trondheim

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

På bakgrunn av økende bruk av IT-systemer er dette prosjektet gjennomført innenfor Vegdirektoratets etatsprogram ”ITS på veg mot 2020”. Virkningen av seks teksttavler i Trondheim på framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø ble undersøkt ved hjelp av trafikksimuleringer, brukerundersøkelser og analyser av fartsdata. Simuleringer viser at varsling av hendelser trolig vil redusere reisetid og øke antall ulykker. Samfunnsøkonomisk oppveier ikke reisetidsgevinsten de økte ulykkeskostnadene. Det kunne ikke påvises noen positive sikkerhetseffekter av køvarsling, muligens fordi tavlene ikke ennå fungerte helt som planlagt. Trafikantene synes stort sett at tavlene er nyttige, selv om den praktiske nytten i form av endret rutevalg er liten. Ved hendelser vil noen endre rutevalg, men ikke ved reisetidsinformasjon eller køvarsling når det ikke er hendelser. Mange ønsker at tavlene også skal vise informasjon om mulige omkjøringsveger og om vanskelige kjøreforhold.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-11 13:00:31.789667
MODIFIED 2017-09-29 20:01:01.292830+00:00
CREATED 2014-05-11 13:00:31.789667
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)