Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av GIEK

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) bidrar til å fremme norsk eksport samtidig som garantiordningene går i økonomisk balanse, og GIEKs tilbud er et supplement til markedet. Evalueringen viser at GIEK har tilpasset sin virksomhet til viktige endringer i norsk eksportindustri og internasjonale finansmarkeder. Utviklingen reiser imidlertid nye utfordringer, blant annet stilles det nye krav til kompetanse når kapitalvare-eksporten dreier fra eksport til stater til eksport til selskaper, og når en større del av kapitalvareeksporten består i store, sammensatte prosjekter. GIEKs garantiportefølje har over tid også blitt sektormessig skjevfordelt, med om lag tre firedeler innen offshore, skip og skipsutstyr. Den sterke eksponeringen innen olje, skip og skipsutstyr skaper nye utfordringer når det gjelder risikohåndtering, herunder spørsmål om hvor stor egenkapitalen bør være. Vi konkluderer med at det fortsatt bør være et statlig tilbud om eksportkredittgarantier blant annet for å ivareta behovet for garantier til eksport til risikoutsatte land, og for å sikre et tilbud til små og mellomstore eksportører.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 668.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:08.256779
MODIFIED 2016-02-20 04:00:42.651894+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:08.256779
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)