Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Kunnskapende nettverk (KUNNETT) : et læringsnettverk i regi av Praxis-Sør og Universitetet i Agder

Rapporten tilhører rapportseriene Prosjektrapport.

Denne evalueringen retter søkelyset mot praktikeres erfaringer med å delta i et kompetanseutviklingstiltak kalt Kunnskapende nettverk. Det dreier seg om et læringsnettverk som ble gjennomført i regi av PraxisSør og Universitetet i Agder (UiA) i årene 2007 og 2008. Målsettingen med evalueringen har vært flerdelt. For det første har vi skullet dokumentere arbeidet og resultatene i Kunnskapende nettverk. Samtidig har det vært et siktemål at evalueringen skal kunne brukes som grunnlag for videre utvikling av liknende læringsnettverk. En sentral målsetting i arbeidet med evalueringen har i tillegg vært å få nærmere innsikt i hvordan læring og fagutvikling kan forankres i en arbeidskontekst og hvordan samarbeid mellom akademia og arbeidsplassen kan utformes for å oppnå dette. Praxis-Sør er et samarbeidsforum mellom UiA og praksisfeltet som startet våren 2000 1 , og da i første omgang innenfor barnevernsfeltet. I 2004 ble liknende samarbeid startet også innenfor feltene familievern og sosialkontortjeneste. I 2007 ble samarbeidet utvidet til også å omfatte omsorgstjenester. Formålet med Praxis-Sør er å etablere et tettere samarbeid mellom Universitetet i Agder og disse velferdsfeltene, for gjennom det å oppnå en større integrasjon mellom praksisutvikling, forskning og utdanning innenfor og mellom tjenestefeltene barnevern, sosialtjenesten/NAV, familievern og kommunal omsorg. Aktørene som inngår i samarbeidet for tiden er Institutt for sosiologi, sosialt arbeid og velferdsfag ved UiA, kommunale sosial- og barneverntjenester, fylkesmenn, Bufetat og brukerorganisasjoner i Agder-regionen. 2 Kunnskapende nettverk ble initiert gjennom prosjektet Innovasjon og utvikling i sosialt arbeid 3 (2006-2008) i Praxis-Sør. I dette prosjektet ble det arbeidet med utviklingsprosjekter som tok utgangspunkt i problemstillinger og kunnskapsbehov definert i praksisfeltet, og fra senhøstes 2006 ble flere utviklingsprosjekter organisert i et nettverk som innebar samlinger, veiledning og undervisning fra UiA. En lik-nende nettverksgruppeorganisering i Praxis-Sør prosjektet Sosial praksis i endring 4 bidro også med nyttige erfaringer til utviklingen av modellen Kunnskapende nettverk. Kunnskapende nettverk bygger på erfaringer fra det danske praksisforskningsnettverket Videnskabende nætverk, hvor 2-3 praktikere i team utforsker problemstillinger i eget praksisfelt ved å inngå i et nettverk av team. Disse teamene arbeider med prosjekter med sammenfallende fokus og møtes til lunsj til lunsj samlinger annenhver måned over en periode på ca halvannet år (Shaw 2005:1241 5 ). Knud Ramian, ved Center for evaluering, Psykiatrien i Århus Amt, har vært en viktig drivkraft i utviklingen av det danske nettverket som i løpet av de siste ti årene har gjennomført flere nettverksrunder om ulike temaer. I forkant av etableringen av Kunnskapende nettverk (heretter omtalt også som KUNNETT) var Ramian også på besøk ved et seminar ved UiA og formidlet erfaringer fra nettverksarbeidet i Danmark. I denne evalueringsrapporten om Kunnskapende nettverk vil vi først presentere nærmere hvordan evalueringen har vært utformet. Deretter presenteres læringsnettverket slik det har vært organisert i 2007 og 2008. Så formidles og diskuteres erfaringer fra deltakere om selve læ- ringsmodellen i nettverket disse to årene. Vi vil så se nærmere på deltakernes erfaringer med hensyn til å drive kompetanseutvikling på arbeidsplassen, før evalueringsrapporten avrundes med en oppsummerende drøfting.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 461.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-23 13:01:32.175733
MODIFIED 2016-08-12 06:04:02.343386+00:00
CREATED 2012-11-23 13:01:32.175733
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)