Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Kvinner i Fokus og Nettverkskreditt : hovedrapport

Gjennom evalueringen av Kvinner i Fokus og Nettverkskreditt har Rambøll Management analysert og vurdert en rekke ulike aspekter ved Innovasjon Norges særskilte satsing på kvinner. Det generelle inntrykket etter gjennomføringen av evalueringen er at tjenestene i Innovasjon Norges kvinnesatsing fungerer relativt godt innenfor sine respektive fokusområder,og at brukerne generelt er tilfredse. Tjenestene opplever generelt stor pågang, og brukerne er stort sett fornøyde. Til tross for den generelle tilfredsheten med tjenestene vurderer Rambøll Management at det finnes rom for forbedringer som vil bidra til at Innovasjon Norge i større utstrekning oppnår ønskede effekter. Evalueringen av Kvinner i Fokus og Nettverkskreditt har avdekket noen områder som krever videreutvikling og forbedring. Noen av disse er tjenestespesifikke, mens andre er mer overordnet og gjennomgripende for hele kvinnesatsingen. Blant utfordringene Rambøll Management har avdekket finner vi blant annet uklare retningslinjer for rekruttering, uklare forhold mellom de ulike tjenestene og det kvinnerettede virkemiddelapparatet for øvrig, samt avvik mellom tjenestenes målsetning og brukernes opplevde effekter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-07-01 10:38:58.624707
MODIFIED 2013-02-14 18:03:03.276958
CREATED 2012-07-01 10:38:58.624707
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)