Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av "Mestringsveier til arbeid - psykisk helse og rus"

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Denne rapporten gjør rede for SINTEFs evaluering av prosjekt ”Mestringsveier til arbeid – psykisk helse og rus” i Hedmark, Oppland og Vestfold. Evalueringen er gjennomført i perioden oktober 2009 – desember 2011 på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Prosjektet er gjennomført i regi av Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007-2012), som er et samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Et overordnet mål for Mestringsveierprosjektet er å bidra til å utvikle en oppfølgingsmetode for å bistå mennesker med samtidig rusavhengighet og psykiske vansker med å komme i arbeid og aktivitet. Alle pilotprosjektene har som mål å styrke samarbeid og samordning for personer med behov for integrert behandling, og samarbeidet mellom NAV og helsevesenet er sentralt. Vi har valgt å utforme evalueringen som et følgeforskningsprosjekt. I tillegg til å vurdere resultatet av prosjektene retter vi i evalueringen oppmerksomhet mot prosesser, dvs. endring, utvikling og læring blant dem som er involvert i prosjektene. Vi har hovedsakelig valgt å innhente data gjennom kvalitative intervju og i fellesmøter med involverte aktører i prosjektene. Vi har intervjuet deltakere i prosjektene, de som følger opp deltakerne i praksis og andre som på ulike måter er involvert i prosjektene. I tillegg har vi benyttet dokumentstudier.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 991.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-12-04 13:00:35.853926
MODIFIED 2014-08-14 11:48:17.651501+00:00
CREATED 2013-12-04 13:00:35.853926
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)