Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av miljøvernsamarbeidet mellom Norge og Russland

Rapporten tilhører rapportseriene FNI-rapport.

Evalueringen omfatter perioden 1995 -2006 og legger hovedvekt på prosjektområdene renere produksjonsprogrammet, kulturminnesamarbeidet, det grensenære samarbeidet og enøk- og bioenergiprosjekter under UDs bevilgning.

Det har vært en rivende utvikling i Russland under evalueringsperioden både økonomisk og organisatorisk. Den norske økonomiske støtten var høyest på 1990- tallet og er nå flatet ut. Midlene rettes nå i større grad mot områder med tydelig norske interesser, som havmiljøsamarbeidet. Flere organisatoriske forandringer på russisk side har i perioder komplisert samarbeidet. Under Naturressursministeriets ledelse er samarbeidet nå inne i en bedre periode med betydelig russisk egeninnsats. Miljøvern som politikkområde har imidlertid ikke noen framtredende plass i Russland.

Evalueringen påpeker at den overordnede målsettingen fra norsk side i en tidlig fase om å bidra til omstrukturering av russisk politikk og samfunn var noe ambisiøs. I det operative samarbeidet er dette med rette tonet ned. Det påpekes også at organiseringen på norsk side har endret seg i takt med bevilgninger og aktivitetsnivå, og har vært fleksibel og fungert godt.

Evalueringen påpeker at et hoveddilemma framover er hvorvidt den store tematiske spredningen skal videreføres, og i hvilket omfang samarbeidet skal innebære økonomisk støtte fra norsk side. Den bedrede økonomien på russisk side tilsier at miljøvernsamarbeidet i mindre grad bør baseres på norsk økonomisk støtte. Samtidig er det et dilemma at miljøvern nå er lavt prioritert i russisk politikk også på områder som har stor betydning for Norge.

Anbefalingene går bl a ut på at antallet arbeidsområder under miljøvernkommisjonen snevres inn og konsentreres om norske interesser. Vektleggingen av samarbeidet om havmiljø anbefales videreført og utvidet til å omfatte Barentshavets nedbørsfelt. I tillegg ansees det grensenære samarbeidet å være den logiske kjernen i det norsk-russiske samarbeidet gjennom samarbeid om felles forvaltningsoppgaver.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 565.4KB)
  2. Begrenset anbud + kontrakt.pdf (pdf, 460.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:44.697452
MODIFIED 2017-09-29 20:01:06.946463+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:44.697452
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)