Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av NCE-programmet

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Econ Pöyry og Damvad har evaluert programmet Norwegian Centres of Expertise (NCE) på oppdrag fra Innovasjon Norge. Evalueringen drøfter programmets relevans, måloppnåelse og effektivitet og peker på noen forbedringsområder for veien videre. Programmet er forankret i relevant teori, treffer sin målgruppe og tilbyr nyttige og etter-spurte aktiviteter for bedriftene. Programmet er på vei til å nå sine mål og har satt i gang og gjennomført flere aktiviteter som med stor sannsynlighet bidrar til å øke næringsmiljøenes innovasjonsevne og konkurransekraft. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til om igangsatte FoU- og innovasjonsprosjekter oppnår tilstrekkelig finansiering til å bli vellykket. Det er videre en utfordring for programmet å kunne dokumentere effekter i form av økt innovasjonsnivå. Programmet har vist evne til å gjøre forbedringer underveis. NCE programmet er trolig samfunnsøkonomisk lønnsomt, men det mangler data som gjør at vi kan konkludere entydig. På programnivå er det behov for avklaringer med hensyn til målgruppe og utvelgelse av kvalifiserte miljøer. Det er behov for tydeligere avgrensning mot andre virkemidler, særlig Arena programmet. For veien videre anbefales økt vektlegging av og krav til utløst innovasjon i prosjektene, tilrettelegging for finansiering av fellesprosjekter i det øvrige virkemiddelapparatet, samt tydeligere kobling til Arena-programmet gjennom en mer rendyrket utvelgelse av sterke klyngemiljøer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 896.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-07-01 10:38:55.005850
MODIFIED 2013-02-14 18:02:16.548231
CREATED 2012-07-01 10:38:55.005850
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)