Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av NHO Buskerud sitt prosjekt "Arbeidskraft uten merkelapp" : bedre bruk av arbeidskraftressursene hos ungdom som ikke har fullført videregående opplæring

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

I denne rapporten presenterer SINTEF evalueringen av Arbeidskraft uten merkelapp, et treårig utviklingsprosjekt drevet av NHO Buskerud i perioden 2009 - 2012. Prosjektet er rettet mot arbeidsledig ungdom som ikke har fullført videregående skole, og hvor hensikten er å utvikle løsninger som gir bedre bruk av arbeidskraftressursene til ungdom i arbeidslivet i Drammensregionen. Prosjektet er initiert av NHO Buskerud, og finansiert gjennom NHOs Arbeidsmiljøfond og NAV gjennom programmet "FARVE – forsøksmidler arbeid og velferd”. Førte fase av prosjektperioden ble noe avventende som følge at finanskrisen som bidro til at det tok noe mer tid å få rekruttert med på prosjektsatsningen. Fra høsten 2009 ble imidlertid prosjektet sterkere aktivert og egen prosjektleder ble ansatt. Prosjektleder Geir Ebbesen har hatt ansvaret for den daglige driften av prosjektet mens regiondirektør Per Steinar Jensen har hatt det overordnede ansvaret. Evalueringen er mest konsentrert om innsatsene i prosjektet fra og med høsten 2009 til juni 2012. Tilpasningene som ble gjort fra starten, skisseres kort, mens prosessen med å utvikle og prøve ut tiltak og leveranser blir viet størst oppmerksomhet. I evalueringen blir tiltakene og produktene vurdert samt sider ved arbeidsprosessene som er benyttet i prosjektet. Videre blir organiseringsmodell, drift og bruk av samarbeidspartnere belyst. Evalueringen identifiserer og drøfter de hindringene som har kommet fram i arbeidsprosessene, samt beskriver de gode resultatene og løsningene ved arbeidet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-03-13 14:00:08.865042
MODIFIED 2014-08-14 11:49:07.367782+00:00
CREATED 2014-03-13 14:00:08.865042
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)