Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Opptrappingsplan for psykisk helse- arbeids- og fritidstiltak : situasjonsbeskrivelse høsten 2004

Rapporten tilhører rapportseriene TF-notat.

Opptrappingsplanen legger vekt på at tjenestene, i tillegg til å dekke grunnleggende behov,skal bidra til å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv. I tråd med dette blir brukermedvirkning framhevet. Så langt det er mulig må brukerne være aktive og ta ansvar for egen situasjon, inkludert utforming og gjennomføring av egne tiltak. For å få et mest mulig normalt liv skal det i kommunal regi, i tillegg til å dekke andre basale behov, legges til rette for at denne gruppen gis muligheter til å delta i meningsfylt aktivitet. Dersom tilbakeføring til arbeidslivet midlertidig eller permanent ikke er mulig, skal det legges til rette for deltakelse i annen meningsfylt aktivitet. Det blir pekt på at mennesker med psykiske lidelser ofte har problemer i forhold til arbeidslivet, og satsing på tiltak som kan bidra til at flere mennesker kommer i arbeid er et av tiltaksområdene innenfor Opptrappingsplanen. Hovedformålet med evalueringen er å evaluere arbeidet med Opptrappingsplanen på lokalt nivå i forhold til intensjonen om å legge til rette for at målgruppen får mulighet til å delta i meningsfylt virksomhet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 109.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-04 12:00:35.913080
MODIFIED 2014-08-14 11:46:07.723564+00:00
CREATED 2013-02-04 12:00:35.913080
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)