Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001-2009) : sluttrapport : syntese og analyse av evalueringens delprosjekter

Opptrappingsplanen for psykisk helse ble iverksatt i 1998 og strakk seg opprinnelig til 2006, men ble forlenget ut 2008. Som et ledd i myndighetenes iverksetting av planen fikk Norges forskningsråd i oppdrag av det daværende Sosial- og helsedepartementet (SHD) å stå for gjennomføringen av en forskningsbasert evaluering av Opptrappingsplanen. Forskningsrådet oppnevnte en styringsgruppe som ansvarlig for den faglige gjennomføringen av evalueringen. Styringsgruppen har bevilget midler til i alt 20 forskningsprosjekter som dekker et bredt spekter av temaer: kunnskap, åpenhet og forebygging; bedring i levekår; brukermedvirkning; virkemidler; tilgjengelighet til tjenestene; flyt og samarbeid i behandlingskjeden; kvalitet på tjenestetilbudet; frivillighet og tvang; kompetanseutvikling, utdanning og forskning. Denne sluttrapporten bygger på hovedresultatene fra de 20 prosjektene.

Evalueringen av Opptrappingsplanen er en langvarig og tematisk bred systemevaluering. Hovedhensikten har vært å avdekke om virkemidlene i planen har bidratt til å oppfylle intensjonene. En bredt faglig sammensatt skandinavisk styringsgruppe har hatt det faglige ansvaret for gjennomføringen av oppdraget.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:01.157328
MODIFIED 2017-03-22 04:00:16.575176+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:01.157328
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)