Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av organiseringen av ABM-utvikling

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Kartleggingen viser endringsbehov mht organisering, arbeidsformer og ledelse, bl. a. pekes det på at ordningen med tre sidestilte ledere i ABMs utviklingsavdeling har gitt liten drahjelp til utviklingen av de sektorovergripende oppgavene, selv om selve opprettelsen av ABM klart har stimulert til tverrgående prosjekter og til voksende interesse for et ABM-perspektiv. Uavhengig av organisering anbefaler rapporten - bedre avklaring av hva som er potensialet for det tverrsektorielle perspektivet - at det bør utvikles et mer bevisst forhold til bruk av tverrgående arbeidsformer - at interne rutiner og systemer videreutvikles med sikte på bedre oversikt over ressursbruk, prosjektoppfølging mv. - at det bør utvikles en omforent forståelse av hva ”god ledelse” er i ABM - at styret bør omdannes til et rådgivende forum Til slutt gis det noen skisser til alternativ organisering, med hovedstruktur basert på sektor- eller funksjonsdeling.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 463.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-10-22 12:01:40.117946
MODIFIED 2014-08-14 11:47:35.932891+00:00
CREATED 2013-10-22 12:01:40.117946
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)