Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av organiseringen av ABM-utvikling

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

På oppdrag fra ABM-utvikling har Statskonsult gjennomført et evalueringsprosjekt. Formålet har vært å vurdere hensiktsmessigheten av nåværende organisering av ABM-utvikling og skissere mulige alternativer. Kartleggingen viser endringsbehov mht organisering, arbeidsformer og ledelse. Uavhengig av organisering anbefaler rapporten - bedre avklaring av hva som er potensialet for det tverrsektorielle perspektivet - at det bør utvikles et mer bevisst forhold til bruk av tverrgående arbeidsformer - at interne rutiner og systemer videreutvikles med sikte på bedre oversikt over ressursbruk, prosjektoppfølging mv. - at det bør utvikles en omforent forståelse av hva ”god ledelse” er i ABM - at styret bør omdannes til et rådgivende forum

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 463.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-10-31 13:01:05.174584
MODIFIED 2017-02-01 08:00:38.667998+00:00
CREATED 2013-10-31 13:01:05.174584
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)