Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av P1824 : sluttrapport

Prosjektet P1824 ble etablert med utgangspunkt i politikernes bekymring for Drammen kommunes høye antall unge sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen 18-24 år. P1824 bygger videre på de erfaringer som ble avdekket i forprosjektet: ”Her er det muligheter” som ble gjennomført i Drammen kommune 2007/2008. P1824 ble etablert med et hovedmål om å redusere antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i aldersgruppen 18-24 år, registrert ved utgangen av 2007, med 214 personer innen 31. 12. 10 (50 % av 428 personer). Forankringen både på politisk og administrativt nivå i kommunen har gitt P1824 et gunstig utgangspunkt for sitt arbeid. Særlig har dette gitt seg utslag i at prosjektledelsen har lykkes i å engasjere relevante samarbeidsparter/virksomheter til å bidra inn i prosjektet på en aktiv måte. Samlet sett har vi sett at måten P1824 er organisert og forankret på, både har gitt suksesskriterier/drivkrefter, samt barrierer for de mål som prosjektet har satt seg.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 778.2KB)
  2. P 1824 - Drammen kommune.pdf (pdf, 459.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:43:03.482881
MODIFIED 2018-07-07 09:00:37.537039+00:00
CREATED 2014-08-14 11:43:03.482881
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)