Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av pilotprosjekt om førstelinjerettshjelp

I St. meld. nr. 26 (2008-2009) om offentleg rettshjelp tok Regjeringen til orde for en forbedring av rettshjelpsordningen slik at flere kan få raskere og bedre rettshjelp. Siden 2010 har det pågått en utprøving av førstelinjerettshjelp i et pilotprosjekt i kommuner i Buskerud, Rogaland og gjennom et interkommunalt samarbeid i Lindesnesregionen. Pilotprosjektet prøvde ut ulike måter å innrette førstelinjerettshjelpen. Privatpersoner ble tilbudt inntil én time gratis juridisk bistand hos advokat eller rettshjelper. Tilbudet gjaldt for alle sakstyper, med unntak av straffesaker og saker som hadde sitt utspring i egen næringsvirksomhet. Oxford Research AS fikk gjennom en offentlig anbudskonkurranse i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å utføre en sluttevaluering av pilotprosjektet. Sluttrapporten ble avlevert Justis- og beredskapsdepartementet i april 2013.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 250.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-09-18 12:00:20.231927
MODIFIED 2014-08-14 11:47:11.444117+00:00
CREATED 2013-09-18 12:00:20.231927
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)