Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av politidistriktenes håndtering av saker oversendt fra Spesialenheten for administrativ behandling

Formålet med evalueringen var å vurdere om politidistriktene og særorganene i tilstrekkelig grad følger opp saker tilsendt av Spesialenheten for administrativ behandling. Evalueringen avdekket at ingen politidistrikt/særorgan behandlet disse sakene i henhold til instruksen for klagebehandling. Allikevel mener evalueringsutvalget at sakene gjennomgående får en god og grundig behandling i politidistriktene og særorganene. Sakene diskuteres i ledermøter og det gjennomføres tiltak basert på klagen og Spesialenhetens vurderinger og anbefalinger. Spesialenhetens anbefalinger følges i et stort flertall av sakene. Politidistriktene og særorganene utformer også i stor grad egne tiltak. Dette tyder på at politidistriktene og særorganene nå har et mer aktivt forhold til erfaringslæring, og i langt større grad evaluerer uønskede hendelser og ser på hva som kan gjøres for å unngå disse i fremtiden. Det er imidlertid for lite system og orden i saksdokumentene, og manglende dokumentasjon på hvilke tiltak som er iverksatt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 981.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-06-20 00:00:29.695403
MODIFIED 2018-07-12 06:00:32.060362+00:00
CREATED 2015-06-20 00:00:29.695403
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)