Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av politirådene : politiets oppfatning av samarbeidet

Politiråd er et samarbeidsforum mellom lokalt politi og kommunale myndigheter som har som mål å bidra til kriminalitetsforebygging og trygghet i lokalsamfunnet. Justis- og beredskapsdepartementet ønsket å evaluere politiråd etter noen års drift for å få kunnskap om hvordan ordningen fungerer, hvordan man har valgt å organisere politirådene, hvem som er representert, møtehyppighet og hvilket innhold møtene er gitt (Prop. 1S (2011- 2012):99). Det har videre vært et siktemål å si noe om hvordan samarbeidet fungerer i forhold til hva som er de politiske forventninger til ordningen. Hovedmålet med evalueringen er læring, med sikte på forbedring og videreutvikling av politirådene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-29 19:01:15.663346
MODIFIED 2014-08-14 11:49:55.119472+00:00
CREATED 2014-05-29 19:01:15.663346
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)