Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av prosjektet Funksjonshemmede i arbeid

Rapporten tilhører rapportseriene ØF-rapport.

Prosjektet ”Funksjonshemmede i arbeid” har sitt utgangspunkt i at personer med fysiske funksjonshemminger i liten grad kommer ut i arbeidslivet, selv etter mange års fokus på arbeidslinjen og tiltak rettet mot å få flere i arbeid og færre på trygd. Problemet ligger ikke bare hos den funksjonshemmede, men at det også er forårsaket av strukturer i samfunnet generelt og i arbeidslivet spesielt, og at innsatsen følgelig må rettes mot flere instanser, både de funksjonshemmede, hjelpeapparatet og arbeidsgivere. En følge av denne problemforståelsen var at prosjektet ”Funksjonshemmede i arbeid” gjennom kursvirksomhet, veiledning og arbeidspraksis skulle bidra til at deltakerne kom ut i arbeid, samtidig som det skulle bidra til å utvikle kompetansen i hjelpeapparatet og endre holdningene i arbeidslivet. Prosjektets hovedmål er tredelt: 1) å bidra til å få fysisk funksjonshemmede ut i arbeid. 2) å utvikle kompetanse, slik at det offentlige hjelpeapparat skal stå bedre rustet til å møte behovene til funksjonshemmede og andre grupper med behov for sammensatte og koordinerte tjenester og tiltak. 3) å bidra til å endre holdningene i arbeidslivet i forhold til å ansette funksjonshemmede arbeidstakere.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 339.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:30.227603
MODIFIED 2017-09-06 00:00:29.420782+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:30.227603
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)