Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av prøveprosjekt med lokal forvaltning av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og tilliggende verneområder

Regjeringen vil i tråd med oppgavefordelingsutvalgets innstilling i større grad forankre miljøpolitikken i lokaldemokratiske prosesser. Stortinget har av den grunn tatt initiativ til å gjennomføre forsøk med lokal forvaltning av nasjonalparker som inngår i nasjonalparkplanen, blant annet Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Det er flere ulike forvaltningsmodeller som prøves ut rundt i landet. For Dovrefjell-Sunndalsfjella er forvaltning av nasjonalparken delegert til Dovrefjellrådet (DFR) som er et interkommunalt organ med representanter fra kommunene Dovre, Lesja, Sunndal, Oppdal, Tynset, Folldal, Rauma og Nesset, samt de fire fylkeskommunene Oppland, Hedmark, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Denne delen av forsøket er hjemlet i forskrift etter forvaltningsforsøksloven. For de øvrige verneområdene rundt nasjonalparken er kommunene forvaltningsmyndighet. DFR har her en rådgivende rolle. Målet med forsøket har vært å sikre en felles forvaltning for hele området, og å gi bedre mulighet til å se naturvernloven og kommunenes ansvar etter plan- og bygningsloven i sammenheng. Dovrefjellrådet har også ansvar for oppfølgingen av fylkesdelplan for området, og vil være rådgivende for kommunenes forvaltning av de tilgrensende landskapsvernområdene. Hovedformålet med evalueringen er å vurdere om forvaltningen av verneområdene i Dovrefjell-Sunndalsfjella blir integrert lokalt, og om kommunal forvaltning skaper større legitimitet til vernet og en mer effektiv forvaltning uten at dette går på bekostning av formålet med vernet og verneverdiene i verneområdene. I evalueringsarbeidet er det benyttet ulike metoder, som innsamling og bearbeiding av statistikk, intervju og spørreundersøkelse, deltakende observasjon på rådsmøter og presseklipp. Hovedinntrykket etter å ha fulgt forvaltingsorganene i fire år er at forsøket har vært gjennomført i tråd med intensjonene. Fra involverte myndigheters side, dvs DFR og kommunene, er vern akseptert, og de har tatt og løst forvaltningsoppgaven på en seriøs måte. Omfanget av motstand / motvilje mot vern i lokalsamfunnene for øvrig,er ikke kartlagt i detalj, men en kan registrere spenninger mellom ulike grupper i syn på prioriteringer mellom vern og næringsutvikling.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:46.044025
MODIFIED 2013-02-14 18:10:43.675234
CREATED 2011-01-26 11:23:46.044025
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)