Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av samelovens språkregler : sámelága giellanjuolggadusaid evalueren

Rapporten tilhører rapportseriene Čielggadeapmi/Utredning .

Nordisk samisk institutt har på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet gjennomført en evaluering av samelovens språkregler. I evalueringsprosjektet ønsker departementet å få belyst og evaluert blant annet følgende problemstillinger: • Vurdere kommunale, fylkeskommunale og statlige etaters bruk av samisk språk. • Vurdere hvordan lovens språkregler har fungert i forhold til enkeltpersoner, og om de har bidratt til å gjøre samisk til et bruksspråk i møte med forvaltningen på linje med norsk. • Vurdere de rettslige konsekvensene av at lovens forvaltningsområde vil bli utvidet til å omfatte flere samiske språkgrupper, og påpeke behov for endringer eller presiseringer i loven som følge av dette. • Vurdere hvorvidt samelovens språkregler ivaretar nasjonale forpliktelser, særlig minoritetsspråkpakten. • Identifisere og dokumentere områder der loven har fungert etter sin hensikt. Rapporten ser nærmere på om samelovens språkregler er fulgt opp på en adekvat måte, og peker på områder der det er behov for mer kunnskap. Rapporten er tilgjengelig på norsk og samisk.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:01:57.853752
MODIFIED 2017-06-26 01:01:05.699704+00:00
CREATED 2010-11-02 15:01:57.853752
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)