Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av samordningsforsøkene : fjerde delrapport

Rapporten tilhører rapportseriene Arbeidsrapport.

Dette er den fjerde delrapporten fra evalueringen av Sosial- og helsedirektoratets forsøk med utvidet samarbeid mellom sosialtjenesten, trygdeetaten og Aetat (Samordningsforsøkene). Opprinnelig startet forsøket opp i 13 forsøkskommuner. Sendere ble det utvidet til 17 kommuner, mens det i dag er 15 kommuner som er med i forsøket. Undersøkelsen består av to deler. Den ene delen inneholder en presentasjon og analyse av fem av Samordningsforsøkene. Dette gjelder forsøkene i Bydel Frogner, Årstad, Askøy, Narvik og Rissa. Formålet her har vært å gi en foreløpig vurdering av statusen i de nevnte forsøkene. De øvrige ti forsøkene er omtalt i tidligere delrapporter i evalueringen. Den andre delen er en analyse av brukerundersøkelsen som er gjennomført i 10 av forsøkene samt i et tilsvarende antall sammenligningskommuner. Dette er en delrapport i evalueringen av Samordningsforsøkene. Formålet med rapporten har vært å gi en statusbeskrivelse i forhold til brukernes oppfatning av forsøkene generelt og en vurdering av fem forsøk som ikke er omtalt i tidligere rapporter fra evalueringen. Det har derfor ikke vært meningen å gi en fullstendig beskrivelse av de fem forsøkene og heller ikke trekke noen endelige konklusjoner om Samordningsforsøket som helhet. Intensjonen har heller vært å trekke frem de mest sentrale problemstillingene og erfaringene fra de fem aktuelle forsøkene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 748.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:36.382079
MODIFIED 2016-08-12 06:03:10.535491+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:36.382079
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)