Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av samordningsforsøkene : første delrapport om brukernes erfaringer med økt samarbeid mellom Aetat, sosialtjenesten og trygdeetaten

Rapporten tilhører rapportseriene Arbeidsrapport.

Denne rapporten er den tredje underveisrapporten fra evalueringen av samordningsforsøkene. Rapporten omfatter de første resultatene fra en spørreundersøkelse rettet mot brukerne av noen utvalgte forsøk. Formålet med brukerundersøkelsen har vært å finne ut hvorvidt forsøksvirksomheten har bidratt til mer tilfredse brukere, spesielt brukere med sammensatte problemer. Undersøkelsen omfatter brukere av forsøkene som har lengst forsøkserfaring. Dette gjelder forsøkene i Kristiansand, Verdal, Nittedal, Løten, Lødingen, Dønna og Moss. Siden det ikke er gjennomført sammenlignbare studier før forsøkene startet opp, slik at vi eventuelt kunne studert endring over tid, har vi valgt å gjennomføre en tilsvarende undersøkelse overfor en sammenlignbar gruppe brukere i seks liknende kommuner. Sammenligningskommunene er Tønsberg, Namsos, Frogn, Lillesand, Tinn og Storfjord. Hovedproblemstillingen, slik den er formulert i mandatet for evalueringen, er knyttet til målet om en mer brukervennlig forvaltning. Opprinnelig var formålet med brukerundersøkelsen å belyse kasteballproblematikken, i tråd med målene for evalueringen. Underveis har imidlertid denne målsettingen blitt justert og fått en mer generell karakter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 428.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:34.722876
MODIFIED 2016-08-12 06:03:09.361174+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:34.722876
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)