Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av samordningsforsøkene mellom Aetat, Trygdeetaten og Sosialtjenesten : sluttrapport

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Dette er sluttrapporten fra evalueringen av Sosial- og helsedirektoratets forsøk med utvidet samarbeid mellom sosialtjenesten, trygdeetaten og Aetat (Samordningsforsøkene). Samordningsforsøkene startet opp i 2002 og ble formelt avsluttet ved utgangen av 2005. Formålet har vært å styrke samordningen av tjenestene i de tre etatene med tanke på å oppnå målsettingene om en mer brukervennlig og effektiv forvaltning samt å få flere i jobb og færre på passive ytelser. Forsøkskommunene hadde i utgangspunktet stor frihet til å utforme ulike organisatoriske samarbeidsløsninger. I rapporten har vi gruppert dem i tre hovedtyper: avgrensa team, fullskala team og fullskala avdelingsmodell. Evalueringen har foregått fra høsten 2003 og frem til nyåret 2006. I løpet av evalueringen er det produsert fire delrapporter som har tatt for seg erfaringene underveis i forsøksperioden. I denne sluttevalueringen har vi oppsummert erfaringene fra de øvrige delrapportene samt erfaringer forsøkene har høstet i den siste delen av forsøksperioden.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 933.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:37.420566
MODIFIED 2016-08-12 06:03:11.409342+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:37.420566
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)