Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av skogvernet i Norge

Rapporten tilhører rapportseriene NINA fagrapport.

Dagens vern av skog i Norge er evaluert i forhold til politiske målsetninger knyttet til behovet for vern av et representativt utvalg av skog, store områder, truete, sjeldne og andre spesielle skogtyper, samt biologisk mangfold. Sammenliknet med Sverige og Finland som har vernet 4-5% av sitt produktive skogareal, har Norge hittil vernet under 1% av produktiv skog. Vernet skog er skjevt fordelt i forhold til geografi og naturforhold, med en relativ underdekning av vernet skog for Øst-Norge, samt i nemoral boreonemoral og sørboreal vegetasjonssone og lavereliggende skog i alle regioner. Det er kun vernet 11 områder med mer enn 10 km2 produktiv skog, herav hele 7 i Nord-Norge og de øvrige i Øst-Norge. Av truete, sjeldne og andre spesielle skogtyper er det mangelfullt vern for edellauvskog, kalkskog, høstaudeskog, lågurtskog, rik sumpskog og gjenværende gammelskog med lang kontinuitet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:20.358165
MODIFIED 2017-09-26 19:01:52.783158+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:20.358165
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)