Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av Statens innkjøpssenter

Rapporten tilhører rapportseriene OE rapport.

Statens innkjøpssenter ble opprettet i 2016 som en fireårig prøveordning, og skal inngå og forvalte fellesavtaler på vegne av sivile virksomheter i statlig sektor. Oslo Economics og Inventura har evaluert prøveordningen. Vurderingen er at innkjøpssenteret bidrar til oppfyllelse av fastsatte mål og er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Statens innkjøpssenter bidrar til mer effektive innkjøp, sikrer god regelverksetterlevelse, profesjonelle anskaffelsesprosesser og ivaretakelse av relevante samfunnshensyn, samt bidrar til økt bruk av elektronisk handel i staten. Gevinstene i form av lavere priser og reduserte transaksjons-kostnader mer enn oppveier ressursene som brukes i Statens innkjøpssenter, og det er ikke identifisert negative virkninger på konkurransen i markedene hvor det er inngått statlige fellesavtaler. Anbefalingen er derfor at Statens innkjøpssenter videreføres som en permanent ordning og at senteret gis ressurser til å inngå flere statlige fellesavtaler og yte noe mer service til de statlige virksomhetene i implementeringen og oppfølgingen av avtalene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2019-01-25 01:00:50.016001
MODIFIED 2019-01-25 01:00:52.412973
CREATED 2019-01-25 01:00:50.016001
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)