Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tilskudd til arbeid innen feltet HIV og seksuelt overførbare infeksjoner

Oxford Research har på oppdrag for Helsedirektoratet utført en evaluering av tilskuddsordningen til arbeid innen feltet hiv og seksuelt overførbare infeksjoner (soi). Evalueringen tatt for seg hvorvidt tilskuddsordningen er en forbedring i forhold til sin forgjenger, og hvordan ordningen oppleves av organisasjonene på feltet. Videre har evalueringen undersøkt hvorvidt det er hensiktsmessig å slå sammen tilskuddsordningen med tilskuddet for seksuell helse. Evalueringen har ikke sett hen til epidemiologien på området eller gjort vurderinger av enkelttiltaks eventuelle effekt(er). Den overordnede konklusjonen er at ordningen er hensiktsmessig med tanke på de gjeldende målsetningene for arbeidet med hiv og soi. Ordningen representerer en reell forbedring sammenliknet med sin forgjenger, og ser ut til å gi de ønskede resultatene. Utfordringen med den forrige ordningen har blitt løst ved at rapporteringen nå fungerer etter hensikten samt ved at kriterier og prioriteringer kommuniseres tydelig. Videre konkluderer evaluator med at Helsedirektoratet lykkes med å tildele midler til alle de prioriterte målgruppene. Det gjenstår noe overlapp mellom gruppene. Ved innføringen av dagens tilskuddsordning ble det etablert en ny type støtte – driftssøknaden. Hensikten er å gi langsiktighet og stimulere til samarbeid. Innføringen av den treårige driftsstøtten fremstår som en forbedring, og mottakerne opplever at støtten gir en langsiktigheten, særlig i kombinasjon med innføringen av kravet om samarbeid mellom organisasjonene. De fleste organisasjonene stiller seg bak tanken om samarbeid og enkelte anser det som en nødvendighet for å skulle lykkes i arbeidet på feltet. Det er eksempler på synergier som har kommet ut av samarbeidet, mens noen driftssøknader fremdeles har et potensial for å utvide samarbeidet. På bakgrunn av at samarbeidet mellom organisasjonene fremdeles er under utvikling, mener Oxford Research at det på det nåværende tidspunktet er hensiktsmessig at ordningen beholdes og videreutvikles innenfor de eksisterende rammene – fremfor at ordningen fusjoneres med tilskuddsordningen for seksuell helse. Det er likevel et potensial i å se seksuell helse for øvrig og hiv og soi i sammenheng med hverandre, i tråd med den gjeldende strategien på feltet. I flere sammenhenger finner evalueringen at de intervjuede organisasjonene stiller seg ulikt til en rekke forhold. Samtidig er de fleste organisasjonene enige om følgende forhold: • Tilskuddsordningen er avgjørende for det frivillige arbeidet på feltet. De fleste intervjuede organisasjonene mener at ordningen har høy relevans og prioriterer riktig i forhold til de samfunnsmessige behovene. • Dagens tilskuddsordning representerer en forbedring fra den forrige ordningen. • Det ligger en verdi, og muligheter til gevinster, i samarbeid og samordning mellom aktørene på feltet. • Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anses som naturlige kunnskapsleverandører og fasilitatorer for kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom myndighetene og organisasjonene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-09-13 00:00:46.959631
MODIFIED 2018-09-13 00:00:49.737867
CREATED 2018-09-13 00:00:46.959631
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)