Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Evaluering av tilskudd til filtak for å bedre levekår og livskvalitet for personer med funksjonsnedsettelse

Rapporten tilhører rapportseriene Menon-publikasjon.

Evaluering av tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til personer med funksjonsnedsettelser. For årene 2017, 2018 og 2019 finner Menon Economics at Bufdir sine prioriteringer av søknader samsvarer godt med formålet om å bedre levekårene og livskvaliteten til personer med funksjonsnedsettelser. De aller fleste som har mottatt tilskudd har gjennomført prosjektene de har fått tilskudd til, mens flesteparten av de resterende mottakerne regner med å gjennomføre. Rundt halvparten av tilskuddsmottakerne som har besvart spørreundersøkelsen oppgir at tiltaket sannsynligvis ikke ville blitt gjennomført uten tilskudd. For disse tilskuddsmottakerne er det dermed grunn til å tro at ordningen har høy addisjonalitet. Addisjonaliteten er trolig lavere for øvrige tiltak. For at tiltakene også skal bidra til måloppnåelsen, må de medføre positive effekter på levekår og livskvalitet for målgruppen. Det er vanskelig å vurdere effekten av tiltakene. En stor andel av tiltakene er rettet mot å kartlegge ulike forhold knyttet til målgruppens levekår, deriblant diskriminering, eller å spre informasjon om målgruppens rettigheter. Disse tiltakene forventes i all hovedsak å ha en indirekte effekt på målgruppen. En mindre andel av tiltakene er rettet direkte inn mot målgruppen, blant annet ved å bidra til økt arbeidsdeltakelse.

Gjennomgang av innretningen og forvaltningen av tilskuddsordningen opp mot gjeldende bestemmelser, regelverk og føringer for statlige tilskuddsordninger taler for at tilskuddsordningen tilfredstiller dagens krav. Menon Economics mener også at tilskuddsordningen i lys av dets størrelse og begrensende muligheter til å utnytte stordriftsfordeler, er kostnadseffektiv. Det er også identifisert tiltak som kan øke tilskuddsordningens formålseffektivitet, for eksempel ved å spisse tildelingskriteriene, legge mer vekt på utløsende effekt i prioriteringene av søknadene og å øke forutsigbarheten for mottakerne.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-09-28 22:01:03.175522
MODIFIED 2020-09-28 22:01:03.489952
CREATED 2020-09-28 22:01:03.175522
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)