Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Examining the Global Health Arena : Strengths and Weaknesses of a Convention Approach to Global Health Challenges

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport fra Kunnskapssenteret.

I juni 2009 fikk Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i oppdrag av Helsedirektoratet å sammenstille og analysere eksisterende litteratur som tar opp sterke og svake sider ved en global helsekonvensjon som svar på de globale helseutfordringer. Denne rapporten er et svar på dette oppdraget.

Formålet med rapporten er å bidra til å løse utfordringene knyttet til dårlig helse blant verdens fattigste befolkninger. Som sådan representerer den et initiativ fra norsk forvaltning for å informere nasjonale og internasjonale myndigheter om styrker og svakheter ved en global helsekonvensjon som tilnærming for å strukturere den internasjonale satsningen på global helse.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 451.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-07-05 12:04:49.080060
MODIFIED 2014-08-14 11:50:07.674122+00:00
CREATED 2014-07-05 12:04:49.080060
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)