Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Får vi også vere med? Om kvinner i norsk politikk

Rapporten tilhører rapportseriene Notat .

Utviklinga av kvinnelig representasjon generelt i lokalpolitikken og leiarverva spesielt over tid. Moglege forklaringar på kvifor situasjonen er som den er: a) Korleis representativiteten har utvikla seg over tid i kommunane, b) Kva er grunnane til at kvinner er underrepresenterte i folkevalde organ i lokalpolitikken og i leiarverva spesielt. Dette notatet er utarbeidd som ein del av prosjektet «Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken» finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet. I prosjektet er det sett fokus på kvinnerepresentasjon og 22 kommunar deltek som prosjektkommunar. Notatet dannar eit utgangspunkt for evalueringa av prosjektkommunane samtidig som det er gjort forsøk på å vise kor det kan vere nyttig for prosjektkommunane å gjere kjønnsfordelinga i politiske organ i kommunane jamnare.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 417.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:13.866866
MODIFIED 2016-04-24 22:02:13.784019+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:13.866866
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)