Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Finansiering gjennom brukerbetaling i kommunesektoren

Oslo Economics har på oppdrag for Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet, utarbeidet rapporten Finansiering gjennom brukerbetaling i kommunesektoren. Formålet med prosjektet var å etablere et bedre faktagrunnlag for brukerbetalinger i kommunesektoren. Brukerbetalinger er en viktig inntektskilde for kommunene. Samlet har andelen av driftsutgiftene til en tjeneste som finansieres gjennom brukerbetalinger i kommunale tjenester vært relativt konstant rundt 15 prosent i perioden 2003 til 2019. I prosjektet har det blitt utarbeidet en prinsipiell beskrivelse av prisfastsettelse og ordningene for brukerbetalinger, kartlagt omfang, forskjeller og utvikling i brukerbetalinger – fra både kommunenes finansieringsperspektiv og fra brukerperspektivet – ved bruk av deskriptiv statistikk. Videre ble det gjennomført en statistisk analyse av årsakene til forskjeller i brukerbetalinger mellom kommunene. Utredningen dekker både brukerbetalinger samlet sett og innenfor et utvalg av sentrale kommunale tjenesteområde

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-07-23 00:01:57.854414
MODIFIED 2021-07-23 00:01:58.256264
CREATED 2021-07-23 00:01:57.854414
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)