Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fiske med storruse i Yndesdalsvatnet i perioden 2000-2005 : evaluering av rusefiske for å tynne ut overbefolkede bestander av innlandsaure

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Det er i perioden 2000-2005 blitt fisket ut totalt 36 855 aure med storruser i Yndesdalsvatnet. Dette tilsvarer et beregnet uttak av aure på 2,4 kg/ha/år (SD = 0,2). I 2000 stagnerte aurens vekst ved ca. 20 cm lengde og 75 gram, mens tilsvarende tall for 2005 var 22 cm lengde og 110 gram. Videre viser beregningene at auren fanget i 2005 hadde bedre kondisjon (gj. snitt 1,1) sammenlignet med auren fanget i 2000 (gj. snitt 0,9). Disse moderate endringene i fiskens vekst og vekt skyldes trolig redusert konkurranse i bestanden som følge av rusefisket. Årsaken til at uttaket av fisk ikke har medført enda større endringer i fiskens tilvekst er trolig gode gyte- og oppvekstforhold og at uttaket har vært for lavt. Basert på disse erfaringene anbefales et økt uttak ved å doble antallet ruser, fra to til fire. Dette vil trolig være nok til å ta ut over 4 kg aure/ha/år og vil trolig gi en ytterligere økt størrelse og kvalitet på fisken i Yndesdalsvatnet.

Sammenlignet med tradisjonell utfisking av aurevann med bruk av garn, synes rusefisket å være klart mindre arbeidskrevende og mer effektivt uttrykt som fangst pr. redskap pr. døgn. Videre er arbeidsinnsatsen langt lavere for ruse sammenlignet med et garnfiske. For å få til en mest mulig effektiv utfisking må antallet ruser tilpasses størrelsen på innsjøen og rekrutteringen til bestanden. Vi tror at det foreliggende arbeidet kan brukes som grunnlag for å vurdere fangstinnsats (antall ruser) i forhold til innsjøareal for å få til et effektivt fiske.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 442.6KB)
  2. TilskuddsbrevLFIruse.pdf (pdf, 251.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-06-29 12:01:07.671952
MODIFIED 2017-12-03 04:01:11.248059+00:00
CREATED 2013-06-29 12:01:07.671952
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)