Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Flyktningekonvensjonen artikkel 1 C-F : folkerettslig og komparativ studie av eksklusjons- og opphørsgrunene

Formålet med prosjektet har vært å se nærmere på de bestemmelser i FN-konvensjonen om flyktningers rettsstilling av 1951 som gir adgang til å ekskludere eller unnta personer fra flyktningstatus (eksklusjons- og opphørsklausulene). Rapporten gjør en sammenligning av praksis i Norge, Danmark, Canada, Nederland og Storbritannia. Rapportens generelle hovedkonklusjon er at det i norsk rett er et velbegrunnet behov for en mer systematisk og prinsipiell tilnærming til eksklusjonssaker. I dette ligger det blant annet en tilslutning til at eksklusjonsreglene bør vurderes brukt oftere.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 574.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-01-02 00:00:51.839462
MODIFIED 2016-08-12 06:05:37.608817+00:00
CREATED 2015-01-02 00:00:51.839462
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)