Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Følgeevaluering-sluttrapport : boligetablering i distriktene

Rambøll presenterer med dette sluttrapport til følgeevalueringen av Husbankens satsing på Boligetablering i distriktene. Boligetablering i distriktene har vært en treårig satsing som har hatt følgende målsettinger: 1. Øke kompetansen om økt boligetablering i distriktene, som kan komme flere distrikts-kommuner til gode 2. Stimulere til økt tilbud av ulike typer boliger og å finne strategier for å øke bevegelse i boligmarkedet For å nå disse målsettingene har satsingen belagt seg på ulike innsatser. Tilskudd til boligetable-ring har vært en viktig innsats for å øke tilbudet av ulike boliger, mens kunnskapsdeling – i form av en årlig erfaringskonferanse, egne kontaktpunkter ved Husbankens regionkontorer og bruk av husbankens hjemmesider – har vært sentralt for kompetanseheving og erfaring. I satsingen ble det valgt ut 12 deltakende kommuner som har fått prøve ut tilskudd til boligetablering, samtidig som de deler av sine erfaringer underveis i satsingsperioden. Formålet med sluttrapporten i følgeevalueringen har vært å undersøke nærmere hvorvidt og på hvilken måte tilskudd og kunnskapsdeling – har bidratt til satsingens overordnede målsettinger. I tillegg har satsingskommunenes arbeid blitt vurdert opp mot fem sentrale temaer underveis: samordning og samarbeid; forankring i organisasjon og plan; kompetanse til å utføre oppgavene; ressurser til gjennomføring; og strategi for måloppnåelse.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-12-16 01:02:35.204542
MODIFIED 2015-12-16 01:02:35.469281
CREATED 2015-12-16 01:02:35.204542
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)