Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

For å jobbe her må en være interessert i folka som bor her : helsesøstre og brukere på tre helsestasjoner i Alna bydel

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA-rapport.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. NOVA fikk i oppdrag å undersøke hvilke likeverdighetsutfordringer tjenesteutøvere på helsestasjonene i Alna bydel står overfor. Alna bydel ble valgt som undersøkelsesområde fordi bydelen har en etnisk og sosialt sammensatt befolkning, og helsestasjoner ble valgt fordi de er et gratis offentlig lavterskeltilbud som når en stor del av befolkningen. De er derfor velegnet for å undersøke om det offentlige yter et likeverdig tjenestetilbud til en sammensatt befolkning. Rapporten består av to deler, en kvantitativ del og en kvalitativ del. Den kvantitative delen er en undersøkelse av foreldres bruk av de tre helsestasjonene i bydelen og av skoleelevers bruk av helsesøstertilbudet på en videregående skole. Et funn var at gutter brukte tilbudet mindre enn jenter, mens det ikke var mulig å trekke konklusjoner om hyppigheten i bruk gjenspeilte minoritetsbakgrunn. I den kvalitative delen av prosjektet ble helsesøstre og foreldre intervjuet. Der fremkom behov for styrking av kompetansen innen flerkulturelt arbeid blant helsesøstrene. Tid var et knapphetsgode, både mht. språklige utfordringer og endel brukeres sammensatte problemer. Kort åpningstid og mangelfulle kartleggingsverktøy bl. a. for fireårskontrollen ble også trukket frem.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-12-11 01:02:28.540338
MODIFIED 2019-01-15 07:00:21.580850+00:00
CREATED 2014-12-11 01:02:28.540338
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)