Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Forslag til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten

I St. meld. nr. 22 (2007–2008) Samfunnssikkerhet – samvirke og samordning - slo regjeringen fast at den tar sikte på å innføre felles nødnummer og etablere felles nødsentraler for brannvesen, politi og helsetjeneste. I samme melding fremgår det at regjeringen vil nedsette en interdepartemental arbeidsgruppe som skal utrede alternativer til fremtidig organisering av nødmeldetjenesten og komme med anbefaling om den videre prosess for innføring av ett felles nødnummer og fremtidig organisering av nødmeldetjenesten. Arbeidet skal ta utgangspunkt i Justis- og politidepartementets rapport Forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten (FENN-rapporten) 2004 og høringsuttalelsene til denne. Dagens nødmeldetjeneste: I dag er det til sammen 69 nødsentraler, hvorav 23 sentraler for nødnummeret 110 (brannvesen), 27 sentraler for nødnummeret 112 (politi) og 19 for nødnummeret 113 (helsetjeneste). Sentralene omtales i det følgende som 110-sentraler (brannvesen), politiets operasjonssentraler og AMK-sentraler (Akuttmedisisk kommunikasjonsssentral). 11X-sentraler er en samlebetegnelse på disse sentralene. Arbeidsgruppen vil peke på følgende forbedringsområder: • Bedre brukerretting og system for brukerevalueringer • Profesjonalisering av operatørfunksjonen • Bedre samordning mellom nødetatene • Videreutvikling av beslutningsstøtteverktøy • Bedre og samordnede teknologiske løsninger • Bedre kvalitetssikring og dokumentasjon • Mer effektiv ressursutnyttelse • Enhetlig nasjonal organisering

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-12-17 13:00:47.432656
MODIFIED 2014-08-14 11:48:23.965061+00:00
CREATED 2013-12-17 13:00:47.432656
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)