Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Forurensning i bunnsedimenter i sjøområder med skipsverft

SFTs landsomfattende database over skipsverft er sammenholdt med NIVAs database over miljøgifter i marine sedimenter for å vurdere forurensningen i sedimentene utenfor verftsområder. Miljøgiftdatabasen er oppdatert med eksisterende elektroniske data fra bl. a. Fylkesmannens miljøvernavdelinger og kystkommuner. Sammenstillingen viser at sjøområdene utenfor skipsverft i en sone på 2 km er sterkt til meget sterkt forurenset av TBT og PAH. Områdene er i mindre grad forurenset av metaller og PCB. 144 områder er vurdert, hvorav 40 tilhører SFTs kategori 1 og 70 i kategori 2.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:10.004307
MODIFIED 2016-08-12 06:03:28.266652+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:10.004307
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)