Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Fra flodbølgekatastrofe i Asia til krise i Midtøsten - hva har vi lært? : hovedrapport

Denne rapporten presenterer de funn som er gjort i prosjektet ”Fra flodbølgekatastrofe i Asia til krise i Midt-Østen – hva har vi lært? ”. Prosjektet er en evaluering basert på intervjuer med 15 personer som satt sentralt ved håndteringen av én eller begge kriser. Representanter fra Sosial- og helsedirektoratet (SHdir), Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Utenriksdepartementet (UD), Helse Øst RHF, Ullevål Universitetssykehus HF (UUS), Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Ullensaker kommune og Forsvarsdepartementet har bidratt med sine erfaringer og innspill. I tillegg er flere evalueringsrapporter benyttet som underlagsinformasjon. Hovedhensikten med evalueringen er å peke på hvilke elementer i beredskapen som fungerer tilfredsstillende, og hva som skal til for en ytterligere forbedring av krisehåndteringsevnen til de ulike aktørene. Evalueringen peker også på sentrale utviklingstrekk og endringer i beredskapen som er implementert i de to og et halvt år som har gått siden flodbølgekatastrofen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 812.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-01-17 00:00:45.956641
MODIFIED 2015-10-16 08:20:18.316729+00:00
CREATED 2015-01-17 00:00:45.956641
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)