Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Gir bedre veger mindre klimagassutslipp?

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

En rapport fra SINTEF konkluderte for et par år siden med at bedre veger gir mindre klimagassutslipp. Dette prosjektet er initiert av Vegdirektoratet for å kvalitetssikre denne konklusjonen. Det er gjort ved å gjennomgå litteratur om utslipp per kjøretøykilometer under ulike kjørebetingelser og om nyskapt trafikk som følge av kapasitetsendringer. Dessuten er det gjort analyser ved bruk av nasjonal og regional transportmodell samt at data fra Vegdatabanken er benyttet for å karakterisere det norske vegnettet. Vår konklusjon er at bedre veger stort sett gir økte klimagassutslipp. Hovedgrunnen er at forbedringer i vegnettet øker gjennomsnittshastigheten; en økning som ofte finner sted i det hastighetsintervallet hvor utslippene øker mest (over 80 km/t). Men utslippene øker også som følge av at transportmengden øker, og ved at det skjer overgang fra kollektive transportmidler og gang- og sykkeltrafikk til personbil som følge av at forholdene for personbilreiser blir relativt bedre. Det kan ? situasjonsavhengig - finnes viktige unntak fra dette generelle bildet. Rapporten er revidert 29. 10. 2009

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-01-05 13:08:30.156243
MODIFIED 2016-08-12 06:04:53.962785+00:00
CREATED 2013-01-05 13:08:30.156243
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)