Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Gjennomgang av det statlige forbrukerapparatet

Rapporten tilhører rapportseriene Difi rapport.

Forbrukerapparatet består av svært selvstendige organisasjoner som oppnår gode resultater hver for seg. Apparatet som helhet framstår imidlertid som fragmentert og mindre formåls- og kostnadseffektivt enn nødvendig. Det svekker BLDs muligheter for helhetlig styring og gjør mulighetene for gjennomslag for forbrukersaker på andre politikkområder mindre. Difi mener kombinasjonen av interessepolitikk og forvaltningsoppgaver i Forbrukerrådet er uryddig og svekker legitimiteten deres i rollen som forvaltningsorgan og at Forbrukerrådets organisering med mange små enheter neppe er kostnadseffektiv. Den gir økt sårbarhet og kvalitetsmessige utfordringer. Forbrukerombudets navn bidrar til uklarhet. På bakgrunn av disse vurderingene anbefaler bl. a. Difi følgende: - Interesseorganrollen bør skilles fra ansvaret for oppgaver med forvaltningsmessig karakter - Myndighetsoppgaver, forvaltningsoppgaver og andre oppgaver med forvaltningskarakter bør i større grad ses i sammenheng og organiseres samlet i et organ under BLD - Organisering av arbeidsoppgaver i regionapparatet, og antall og størrelse på regionkontorene, bør vurderes

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:03:43.240838
MODIFIED 2016-10-06 13:03:43.499600
CREATED 2016-10-06 13:03:43.240838
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)