Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Gjennomgang av grunnstønadsordningen

Rapporten tilhører rapportseriene Proba-rapport.

Grunnstønad etter folketrygdloven kapittel 6 skal dekke varige og nødvendige merutgifter som personer har som følge av sykdom, skade eller lyte. Arbeids- og sosialdepartementet tok våren 2017 initiativ til en ekstern gjennomgang av grunnstønadsordningen. Formålet med gjennomgangen har vært å få en overordnet analyse og vurdering av forvaltning, måloppnåelse og innretting av ordningen, med vekt på om dagens ordning er tilstrekkelig treffsikker og fleksibel i forhold til å fange opp de som har de største ekstrautgiftene. Hovedkonklusjonen i Probas rapport er at grunnstønadsordningen er innrettet og forvaltet slik at mottakerne i hovedsak får dekket sine merutgifter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.8MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 523.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-12-15 01:02:28.605001
MODIFIED 2018-12-15 01:02:29.966734
CREATED 2018-12-15 01:02:28.605001
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)