Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Global Aid Architecture and the Health Millennium Development Goals

Rapporten tilhører rapportseriene Study Report.

Evalueringsavdelinga i Norad har fått utført ei kartlegging av ulike former for bistand gjennom forskjellige kanalar og organisasjonar med mål om å nå tusenårsmåla (MDG) på helseområdet (mål 4, 5 og 6). Føremålet var å få fram forslag til tiltak som kunne gjere innsatsen på dette området meir kostnadseffektiv. Rapporten tilrår bl. a. at Noreg og andre bilaterale partnarar bør: vere til stades med godt kvalifiserte helsespesialistar på landnivå i bistandsavhengige land; fortsette med å gi grunnbevilgningar til organisasjonar som kan vise til resultat, inkludert multilaterale organisasjonar, men at talet på ekstraordinære overføringar bør reduserast; passe på så ikkje arbeidet med å straumlinjeforma innsatsen for helsesystem frå Verdsbanken, Det globale fondet, GAVI og WHOs side blir eit grunnlag for ueigna ressursmobilisering før ein finn ut korleis helsesystema best kan styrkast og; Norge bør sikre at betydinga av familieplanlegging blir fullt ut reflektert i innsats og finansiering på området.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:38.189648
MODIFIED 2013-02-14 18:11:01.898006
CREATED 2010-12-15 04:41:38.189648
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)