Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Globaliseringens effekt på transportmiddel- og korridorvalg til og fra Norge

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Lastebiltransport over grensen øker og det forventes fortsatt vekst, spesielt i import på veg. Dette skyldes økt handel med EU generelt og EUs nye medlemsland spesielt, og at transporter til og fra de nye medlemslandene er mer vegbaserte enn transport til og fra andre områder. Dette stiller myndighetene overfor store utfordringer mht. målsetningen om å overføre gods fra veg til sjø og jernbane. Vareimporten fra Asia øker også, og en økende andel av denne importen er containerisert. Det meste av dette kommer på skip til Norge, men det er også økende import på veg av oversjøisk gods, som i hovedsak skyldes bruk av containerskip til Gøteborg havn. Dette utgjør imidlertid en marginal andel av vegtrafikken over grensen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-12 16:20:32.814116
MODIFIED 2013-02-14 18:12:21.555713
CREATED 2012-08-12 16:20:32.814116
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)