Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Gode skoler – gode for alle? : en casestudie av prestasjonsforskjeller på seks ungdomsskoler

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA rapport.

Dette er tredje delrapport fra prosjektet Kunnskapsløftet – også et løft for utjevning av sosial ulikhet i læringsutbytte? Gjennom en casestudie av seks strategisk valgte ungdomsskoler belyser rapporten forholdet mellom kvalitet i opplæringen og systematiske prestasjonsforskjeller mellom elever. Skolene er valgt ut fordi tradisjonelt lavtpresterende elevgrupper (gutter, minoritetselever, elever med lavt utdannete foreldre) enten oppnår spesielt gode eller spesielt svake skoleresultater. Et funn er at de skolene som er studert, i begrenset grad bidrar til å utjevne prestasjonsforskjeller som finnes mellom ulike elevgrupper. Rapporten er del av Utdanningsdirektoratets evaluering av Kunnskapsløftet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 926.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-11-18 02:00:59.774045
MODIFIED 2015-10-16 08:20:03.907529+00:00
CREATED 2014-11-18 02:00:59.774045
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)