Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Grenseregulering, servicekontor og politiråd i Hordaland : evaluering av prøveordning i Hordaland politidistrikt : rapport

Prøveordningen som trådde i kraft 1. 1. 2009 er langt på vei en formalisering av regionaliseringen av lensmannsdistrikter som ble innført i Hordaland i 2005. Prøve-ordningen i 2009 ga en opprydding og tydeliggjøring av lederroller internt i lens-mannsdistriktene og innførte politirådene, som gir et rammeverk for samarbeidet med kommunene. Politiråd er etablert i alle kommuner som har ønsket dette. Etablering av offentlige servicekontorer i samarbeid med kommunene er ikke gjennomført. Dette skulle være lokale kontorer med samlokaliserte tjenester. Imidlertid er ingen tidligere publikumskontorer nedlagt, med unntak av det gamle lensmannskontoret i Øygarden. Agenda Kaupang mener at prøveordningen alt i alt har bidratt til og vil fortsette å bidra til politireformens tre hovedmål:  Mer effektivt forebygge og bekjempe kriminalitet  Mer tjenesteytende og publikumsorientert  Mer kostnadseffektivt Vi mener at det kan være rom for ytterligere styrking av tjenestetilbud og optimali-sering av politistyrkene, dersom krav til lokale avdelingskontor løses opp. Dette må veies opp mot tapet av lokal nærhet og synlighet. Etter hvert som eksisterende avtaler knyttet til gamle lokaler fases ut, vil kostnader frigjøres.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-06 17:02:05.269429
MODIFIED 2017-02-01 08:00:15.300343+00:00
CREATED 2011-07-06 17:02:05.269429
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)