Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Grunnprognoser for godstransport til NTP 2014-2023

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

For perioden 2008 til 2043 beregnes gjennomsnittlig årlig vekst i godsstrømmer til å være 1,7 prosent, mens den årlige veksten i transportarbeidet på norsk område er beregnet å være 1,3 prosent. Høyest forventet vekst i transportarbeidet er knyttet til jernbanetransport med 2,2 prosent pr år i hele prognoseperioden. Sjøtransport har en forventet vekst i transportarbeid på 0,9 prosent pr år. Samlet gir dette en forventet vekst i transportarbeidet på norsk område på 59 prosent i 35 års-perioden fra 2008 til 2043. I forbindelse med Transportetatenes arbeid med forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 har TØI utarbeidet grunnprognoser for godstransport. Prognosene er basert på eksogene næringsvise vekstrater fra Finansdepartementets arbeid med Perspektivmeldingen. Likevektsmodellen PINGO er benyttet til å beregne fylkesfordelte vekstrater pr varegruppe. Transportmiddelfordelt transportarbeid er beregnet i hvert prognoseår med logistikkmodellen, en nasjonal modell for godstransport i Norge og for norsk import og eksport.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-01-06 13:00:19.759163
MODIFIED 2016-08-12 06:04:55.447994+00:00
CREATED 2013-01-06 13:00:19.759163
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)