Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Historien om en budsjettpost : en evaluering av statsbudsjettets kapittel 320, post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd

Denne rapporten handler om en budsjettpost, den såkalte post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd. Post 74 er en av de ti–tolv postene som finnes på budsjettkapitlet 0320 Allmenne kulturformål, under programkategorien 08. 20 Kulturformål, i stortingsproposisjon nr. 1 fra Kultur- og kirkedepartementet. Umiddelbart virker et slikt tema fjernt og uvedkommende for kunst- og kulturområdet, og enda mer for en analyse med kulturpolitiske ambisjoner og implikasjoner. Men en budsjettpost kan betraktes som et punkt der to områder med forskjellige betingelser og betraktningsmåter møtes; politikk/forvaltning og kunst/kultur.

Evalueringen handler om å skaffe fram kunnskap om tiltakene sett i lys av på den ene side tilskuddsmottakernes interne mål og resultater og på den andre side relevante kulturpolitiske og kunst- og kulturfaglige kontekster. For det andre vil det – på bakgrunn av evalueringsresultatene – være behov for en sammenfattende refleksjon over alternative modeller for hvordan rådet i framtiden skal kunne følge opp posten. Evalueringens ambisjon bør i begge tilfeller være å gi Kulturrådet et godt grunnlag for beslutninger om både enkelttiltakene og de langsiktige oppfølgingsprosedyrene Formålet er altså å gi Kulturrådet et best mulig kunnskapsgrunnlag for framtidige beslutninger, både om enkelttiltak på post 74 og for den langsiktige, samlede oppfølging av posten, særlig i forhold til post 50. Hva har vært målet med post 74? Hvordan har den vært forvaltet? Hvilke alternative forvaltningsmåter kan tenkes, både med tanke på de mange tiltak som får tilskudd over denne budsjettposten, og på Norsk kulturråds rolle mer generelt?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-06-01 12:01:56.302883
MODIFIED 2013-02-14 18:11:29.188752
CREATED 2011-06-01 12:01:56.302883
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)