Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Høyrisikoatferd og høyrisikogrupper i veitrafikken : sluttrapport fra strategisk instituttprogram (SIP)

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Programmet har pågått i perioden 2005-2010 og har omfattet: 1) statistiske analyser av innblanding i dødsulykker, 2) en omfattende spørreundersøkelse blant uhellsinnblandede førere om mobiltelefonbruk og andre distraksjonskilder, trøtthet og sovning, samt helseplager og medisinbruk, 3) analyser av rapporter fra Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper, og 4) beregning av ulike risikofaktorers bidrag til totalt antall trafikkulykker. De faktorene som bidrar mest til antall alvorlig ulykker, er høy fart, myke trafikanter, manglende beltebruk, unge mannlige bilførere, tunge kjøretøy, ruspåvirkning, sykdom, og alder over 75 år. Det er også betydelige bidrag fra flere andre faktorer, bl. a. distraksjon, trøtthet og sovning.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-11 13:00:35.494989
MODIFIED 2014-08-14 11:49:40.539135+00:00
CREATED 2014-05-11 13:00:35.494989
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)